جزئیات برنامه

Workshop: Vergence and Accommodative Problems

Venue: Hall 7

TimeTopicsSpeaker/s
14:30 - 14:45  Physiology of Vergence and Accommodation  
14:45 - 15:00  Convergence Anomalies  
15:00 - 15:15  Divergence Anomalies  
15:15 - 15:30  Acommodation Anomalies  
15:30 - 16:00  Case Presentation  اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش