ساختار کنگره

 

بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

28 آبان تا 1 آذر ماه 1398

مشهد، رضاشهر، بلوار خاقانی، مجتمع سپید 

 

 

 

                     

 دبیرعلمی کنگره: دکتر محمدرضا صداقت                     دبیر اجرایی کنگره: دکتر علی صادقی طاری

 


اخبــارحامیان کنگره