مکان برگزاری


 

 

مجتمع برج سپید
 
نشاني :مشهد

رضاشهر، بلوار خاقانی

 

تلفن: 38709151-051

 

 

 


اخبــارحامیان کنگره