ارسال پوستر

 

« راهنمای تهيه پوستر »

 

 * پوسترها به زبان انگليسی تهيه شوند.


 * 
پوستر بايد داراي بخش های : عنوان، نام نويسنده (نويسندگان) Affiliation(تعلق) Correspondent Author ( نويسنده مسئول) مقدمه، مواد و روش‌ها، نتايج، بحث و نتيجه گيری باشد. در موردCase report ، متناسب با نوع مورد، بخش های مواد و روش و نتايج قابل حذف هستند.

 * از به كار بردن فونت كه موجب دشواري خواندن مي شوند و نوشتن تمام حروف به صورت
 ( Capital) خودداري نماييد.

 * پوستر بر اساس الگوی ارائه شده که در سایت قرار داده شده تهیه شود.

 * برای سهولت تهیه پوستر کافی است فایل الگو را بارگیری 
( Download ) پس از باز کردن فایل در محیط Power Point   اطلاعات پوستر خود را در قسمتهای مشخص شده  وارد سپس آن را ذخیره و از طریق لینک زیر بارگذاری بارگذاری (Upload)  نمائید.
              

 * آخرین مهلت ارسال پوستر از طریق سایت 1397/08/04 


نکته:

1-     نوع و اندازه فونت استفاده شده قابل تغییر است. 

2-     رنگ الگو بنا بر تمایل شخصی ارئه کننده می باشد.

 برای بارگیری (Download) فایل الگو اینجا کلیک کنید

مهلت ارسال پوستر پایان یافته است 

 

 
  * لطفا يك نسخه الكترونيكي از فايل پوستر خود را به همراه داشته باشيد (به صورتPower Point)

 

 

 

 


اخبــارحامیان کنگره